Bitumen

Bitumen se koristi u građevinarstvu, za gradnju puteva i u proizvodnji izolacionih materijala.

Bitumen se dijeli s obzirom na upotrebljivost

Bitumen za kolovoz

Bitumen za kolovoze (konvencionalni i polimerno modifikovani bitumeni) koristi se u gradnji puteva, kao vezivno sredstvo kamenih agregata u proizvodnji asfalta ili kao sirovina za proizvodnju bitumenskih emulzija.

Industrijski bitumen

Industrijski bitumen koristi se u proizvodnji izolacionih materijala koji se koriste u građevinarstvu.

Bitumen za kolovoz i industrijski bitumen

Neki bitumeni koji se svrstavaju u grupu bitumena za kolovoze i industrijskih bitumena koriste se kao sirovina u svim navedenim primjerima.